กลับสู่หน้าหลัก
 

ระกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศสาระสำคัญของสัญญา

สรุปผลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศร่าง TOR

สัญญา

  แบบ สขร.1

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบเพิ่มเติม)

วิธีเฉพาะเจาะจง (วัสดุเชื้อเพลิง)

วิธีเฉพาะเจาะจง (วัสดุเชื้อเพลิง)

ประกาศเชิญชวน

ใบสั่งซื้อ/ข้อตกลง

 

เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือรายไตรมาศ (ที่ไม่ได้ดำ  เนินการในระบบ E-GP )

 

 

 

วิธีคัดเลือก

ยกเลิกประกาศเชิญชวน

 

 

 

 

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะ วิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

 

 

 

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะ วิธีเฉพาะเจาะจง (วัสดุเชื้อเพลิง)

 

 

 

 

 

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

 

รวมสเป็ค/คุณลักษณะเฉพาะ สป. สายต่าง ๆ ของ บก.ทท.

แหล่งความรู้ด้านการพัสดุ (หนังสือเวียนต่างๆ)

แหล่งรวบรวมสเป็ค/คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พาลาธิการ (กรมพาลาธิการ ทบ.)

แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงล่าสุด (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีเฉพาะเจาะจง)

 

                       ติดต่อสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะ กรุณาติดต่อมาที่ ฝ่ายพลาธิการ สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

                          บ้านดอยน้อย ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 50160

                          โทรศัพท/Fax  053 267028 ต่อ 17 หรือ Email address : voradet.d@rtarf.mi.th