ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ สนภ.3 นทพ.บก.ทท.

ระกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศสาระสำคัญของสัญญา

สรุปผลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

วิธีเฉพาะเจาะจง (วัสดุ/งานจ้างทั่วไป)

วิธีเฉพาะเจาะจง (วัสดุ/งานจ้างทั่วไป)

ประกาศร่าง TOR

สัญญา

  แบบ สขร.1

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบเพิ่มเติม)

วิธีเฉพาะเจาะจง (วัสดุเชื้อเพลิง)

วิธีเฉพาะเจาะจง (วัสดุเชื้อเพลิง)

ประกาศเชิญชวน

ใบสั่งซื้อ/ข้อตกลง

 

ประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน

 

 

 

 

วิธีคัดเลือก

ยกเลิกประกาศเชิญชวน

 

 

 

 

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะ วิธีเฉพาะเจาะจง (วัสดุ/งานจ้างทั่วไป)

 

 

 

 

 

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะ วิธีเฉพาะเจาะจง (วัสดุเชื้อเพลิง)

 

 

 

 

 

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

รวมสเป็ค/คุณลักษณะเฉพาะ สป. สายต่าง ๆ ของ บก.ทท.

แหล่งความรู้ด้านการพัสดุ (หนังสือเวียนต่างๆ)

แหล่งรวบรวมสเป็ค/คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พาลาธิการ (กรมพาลาธิการ ทบ.

ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งป.60

 

                       ติดต่อสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะ กรุณาติดต่อมาที่ ฝ่ายพลาธิการ สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

                          บ้านดอยน้อย ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 50160

                          โทรศัพท/Fax  053 267028 ต่อ 17 หรือ Email address : voradet.d@rtarf.mi.th